Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Компанія ЧЕКАЙ – Франчайзі, надалі – «Виконавець», з одного боку, та Фізична особа, яка на оплатній\неоплатній основі замовляє медичні послуги з лабораторної діагностики на сайті www.check-eye.com , в подальшому «Пацієнт» та/або «Замовник», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі — «Договір») про наступне:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). До даного Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Пацієнтів та/або Замовників, які замовляють медичні послуги на сайті Виконавця за посиланням www.check-eye.com Даним Договором визначаються порядок та умови надання Виконавцем кваліфікованої медичної послуги за Замовленням Пацієнта та/або Замовника, розміщеним на сайті Виконавця за посиланням www.check-eye.com.

1.2. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Пацієнтом та/або Замовником дій щодо оформлення, підтвердження медичних Послуг, що входять до Замовлення.

1.3. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення клінічних лабораторних досліджень без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору, і реалізації Послуг:

1.4.1. Коипанія Чекай підтверджує та гарантує, що має право на проведення лабораторних досліджень без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України;

1.4.2. Франчайзі підтверджує та гарантує, що здійснює господарську діяльність на підставі ведення господарської діяльності з медичної практики, та дотримується всіх законодавчо встановлених вимог на здійснення даного виду господарської діяльності.

1.5. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801–XII, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р № 1023–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, іншими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність медичних закладів.

1.6. Визначення термінів:

Замовник — фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, та розмістила на сайті Виконавця www.check-eye.com Замовлення, від власного імені чи від імені Пацієнта, на надання Послуг. У випадку розміщення Замовлення Послуг від імені Пацієнта Замовник підтверджує, що діє в інтересах Пацієнта й отримав на це добровільну згоду від Пацієнта. У випадку, якщо Пацієнтом є особа, яка володіє неповною, частковою дієздатність, або дієздатність якої обмежена, попереднє замовлення Послуги може бути здійснено виключно Замовником.

Пацієнт — фізична особа, яка звернулася за наданням Послуг та якій безпосередньо надаються такі Послуги Виконавцем відповідно до Замовленням.

Виконавець — Компанія Чекай партнер компанії Чекай – Франчайзі. В залежності від адреси, за якою надаються Послуги, Виконавець може змінюватися.

Компанія — ТОВ «Чекай», юридична особа, створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстрована за адресою: 01011, Україна, м. Київ вул. Рибальська,буд.13.код ЄДРПОУ: 44589789.

Франчайзі – партнер Компанії Чекай, повне найменування, адреси здійснення господарської діяльності якого зазначені за наступним посиланням: __________________.

Послуга — медична послуга, що надається Виконавцем та включає в себе відео та фотозйомка/фообробка очного яблука Пацієнта, проведення дослідження фотоматеріалу Пацієнта та надання Пацієнту результату проведеного дослідження. Послуга надається за індивідуальним замовленням Пацієнта для задоволення його особистих потреб або на Замовлення Замовника для задоволення потреб Пацієнта. Місцем безпосереднього надання Послуги є будь-яке відділення діагностичного центру/пункт забору персонального матеріалу Виконавця, розташоване у місті, обраному Замовником та/або Пацієнтом перед оформленням Замовлення на надання Послуг.

Замовлення — оформлений належним чином на сайті www.check-eye.com запит Пацієнта або Замовника, в якому визначений перелік Послуг, які бажає отримати Пацієнт під час відвідування відділення діагностичного центру/пункту надання матеріалу\даних Виконавця за попередньо визначеним Замовником або Пацієнтом місцезнаходженням (містом). На вибір Замовника та/або Пацієнта Замовлення може бути оплачене повністю під час його оформлення або під час візиту Пацієнта у відділення діагностичного центру/пункт надання матеріалу\даних. Підтверджуючи Замовлення Пацієнт одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Пацієнта на умовах, встановлених даним Договором, надає інформовану згоду на проведення немедичного втручання, ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким немедичним втручанням, погоджується з умовами цього Договору та всіма діями, які за ним будуть здійснені та які не суперечитимуть умовам даного Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за Замовленням Замовника та/або Пацієнта, надати Пацієнту Послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до діючих цін Виконавця, в установлені строки та порядку, визначеному цим Договором, іншими внутрішніми стандартами, інструкціями та положеннями Виконавця, чинним законодавством України, а Пацієнт в свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти Послуги, відповідно до умов даного Договору.

2.2. Після оформлення Замовлення Пацієнт та/або Замовник підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

3.1. Пацієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних відповідно до умов даного Договору та Додатку № 1 до нього в обсязі, необхідному для оформлення, оплати Замовлення та надання Послуги.

3.2. Пацієнт підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних Чекай, власником якої є компанія Чекай.

3.3. Пацієнт підтверджує, що проінформований про те, що розпорядниками бази даних, в якій зберігаються персональні дані Пацієнта, є компанія Чекай та Франчайзі.

3.4. Пацієнт надає Компанії Чекай право без попередньої згоди Пацієнта, на передачу (поширення) своїх персональних даних Розпорядникам та/або третім особам. Пацієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки, зазначеної в даному Договорі.

3.5. Метою обробки персональних даних є проведення Виконавцем дослідження наданого Пацієнтом небіологічного матеріалу та надання Пацієнтові, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Пацієнта, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров’я.

3.6. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Пацієнт надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Пацієнтом та/або Замовником при оформленні Замовлення, а також результатами лабораторних досліджень наданого Пацієнтом небіологічного матеріалу.

3.7. Пацієнт погоджується, що у випадку оформлення Замовником попереднього Замовлення на надання Послуг Виконавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Пацієнт надав попередню згоду такій особі на використання його персональних даних, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги Виконавця, та підтверджує, що Замовник діяв від імені Пацієнта та в його інтересах. Пацієнт підтверджує, що надає право Замовникові оформляти попереднє Замовлення від імені Пацієнта та надавати від імені Пацієнта згоду на обробку персональних даних та згоду на медичне втручання. Якщо під час попереднього оформлення Замовником Замовлення на надання Послуг Виконавця у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Пацієнт надає згоду Виконавцеві на відправлення отриманих Виконавцем результатів досліджень за цим Замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації, після її отримання, несе така третя особа.

3.8. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

3.9. Пацієнт та/або Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті Компанії Чекай www.check-eye.com для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Пацієнта, зазначеними на сайті Компанії Чекай, і персональними даними Пацієнта, наданими ним при отриманні Послуги або результатів лабораторних досліджень (паспортні дані, дані бланка Замовлення), Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги Пацієнту, до моменту з’ясування особи Пацієнта.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, перелік Послуг, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

4.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Вносити зміни в перелік Послуг, які надаються Виконавцем та розміщений за адресою www.check-eye.com, щодо обсягу кожної Послуги, строків її виконання, ціни кожної Послуги тощо, надання яких можливе в рамках даного Договору.

5.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання Послуг Пацієнту.

5.1.3. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

5.1.4. Інформувати Пацієнта про зміни щодо Послуг.

5.1.5. Приймати оплату за Послуги в безготівковій формі під час оформлення Замовлення Пацієнтом та/або Замовником чи в готівковій формі під час отримання Послуги в відділенні діагностичного центру/пункті забору небіологічного матеріалу Виконавця.

5.1.6. У разі порушення Пацієнтом рекомендацій Виконавця щодо підготовки до здачі матеріалу для проведення лабораторних досліджень, при некоректній поведінці Пацієнта (порушенні Правил перебування пацієнтів у відділеннях Діагностичного центру/пунктах забору матеріалу Виконавця), відмові в наданні інформованої добровільної згоди пацієнта, Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень Пацієнтом. При цьому вартість Послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.

5.1.7. В односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані Послуги.

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно і якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

5.2.2. Забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором.

5.2.3. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

5.2.4. Забезпечити Пацієнта/Замовника інформацією, що включає в себе відомості про місце надання Послуг, режим роботи відділень діагностичного центру/пунктів забору біологічного матеріалу Виконавця, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг, отримання додаткових знижок на Послуги тощо.

5.2.5. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів лабораторних досліджень матеріалу Пацієнта відповідно статті 4 цього Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю.

5.2.6. Інформувати Пацієнта у випадку неможливості надання Послуг за Замовленням повністю або частково.

5.3. Права Пацієнта:

5.3.1. Пацієнт має право на своєчасне і якісне отримання Послуги.

5.3.2. Обрати зручний для Пацієнта та/або Замовника спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем.

5.3.3. Самостійно визначати перелік Послуг, що входять до Замовлення, , які він бажає отримати в межах цього Договору.

5.3.4. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

5.3.5. Надати письмову заяву від власного імені на отримання медичної документації або деяких зразків матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги. Заява складається у відділенні діагностичного центру/пункті забору біологічного матеріалу Виконавця відповідно до форми заяви, наданої Виконавцем, до заяви додається завірена копія паспорту Пацієнта. У випадку неможливості самостійно отримати медичну документацію або деякі зразки матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги, Пацієнт може надати письмову заяву від власного імені через свого представника, зазначивши додатково паспортні дані такого представника у цій заяві та за умови пред’явлення представником документу, що посвідчує особу представника під час отримання медичної документації Пацієнта або деяких зразків матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги, у відділенні діагностичного центру/пункті забору біологічного матеріалу Виконавця.

5.3.6. Анулювати Замовлення шляхом направлення письмової заяви Пацієнта протягом строку дії Замовлення у порядку, встановленому в п. 6.5., 6.6. цього Договору.

5.3.7. Під час відвідання відділення діагностичного центру/пункту забору матеріалу Виконавця обслуговуватися першочергово для здачі матеріалу.

5.4. Пацієнт зобов’язаний:

5.4.1. Оплачувати вартість Послуг Виконавця відповідно до умов статті 6 цього Договору.

5.4.2. Забезпечити збір матеріалу працівниками Виконавця у відділенні діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу Виконавця або передати матеріал Пацієнта Виконавцю протягом одного місяця з моменту он-лайн оформлення Замовлення на Послуги або в строк, зазначений Виконавцем у Замовленні.

5.4.2.1. У разі порушення п. 5.4.2. Договору Виконавець залишає за собою право анулювання Замовлення, в разі, якщо послуга була оплачена, в такому випадку оплата за Послугу Пацієнту не повертається.

5.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Пацієнтом цього Договору.

5.4.4. За додатковою вимогою Виконавця, надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання, згоду на обробку персональних даних, а також надати Виконавцю всі інші необхідні дозволи, необхідні для надання Послуг Виконавцем.

5.4.5. Суворо дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до здачі аналізів (надання Послуг), розміщених на сайті Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Пацієнта.

5.4.6. Пацієнт зобов’язується дотримуватися Правил перебування пацієнтів під час перебування у відділеннях діагностичного центру/пунктах забору біологічного матеріалу Виконавця.

5.4.7. Надати Виконавцеві достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання Послуг. У випадку, якщо Замовник діє в інтересах Пацієнта, Замовник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про Пацієнта.

5.4.8. Для отримання Послуги відвідати будь-яке з відділень діагностичного центру/пунктах забору матеріалу Виконавця, що розташовані у місті, обраному Пацієнтом та/або Замовником перед оформленням Замовлення.

5.4.9. З метою отримання результатів Замовлення у відділені діагностичного центру/ пункті забору матеріалу Виконавця, Замовнику/Пацієнту на номер мобільного телефону, зазначений під час оформлення Замовлення, Виконавець надсилає код-пароль, який Замовник/Пацієнт повинен назвати Виконавцеві.

Якщо Замовник/Пацієнт не має при собі мобільного телефону, з метою отримання результатів Замовлення у відділені діагностичного центру/ пункті забору біологічного матеріалу Виконавця, він може надати бланк Замовлення. У випадку відсутності бланку Замовлення, Пацієнт повинен надати документ, що посвідчує особу (паспорт або права).

Якщо результати дослідження буде отримувати уповноважена Пацієнтом особа, за відсутності бланка Замовлення, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів Пацієнта щодо отримання результатів досліджень Пацієнта.

У випадку отримання результатів досліджень Пацієнта, що не досяг повноліття, його законним представником, останній повинен надати працівникам Виконавця оригінал бланку Замовлення Пацієнта, Свідоцтво про народження Пацієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника.

 1. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання вказані в чинному Прайс-листі Виконавця за адресою www.check-eye.com, який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку.

6.2. Виконавець не має права змінювати ціну оплаченої Послуги після того, як Замовлення було прийнято Виконавцем, а Пацієнт отримав sms-повідомлення на вказаний Пацієнтом номер телефону та/або електронне повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення Виконавцем.

6.3. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України — гривні, шляхом здійснення безготівкового платежу під час оформлення Замовлення або готівкою безпосередньо у відділенні Виконавця перед наданням Послуги.

6.4. Пацієнт здійснює оплату Послуг способом, запропонованим на сайті Виконавця www.check-eye.com Всі Послуги, що містяться в Замовленні на момент їх безпосереднього надання Пацієнтові у відділенні діагностичного центру Виконавця, повинні бути повністю оплачені.

6.5. У разі, якщо Замовлення анульоване за письмовою заявою Пацієнта протягом строку дії Замовлення, а Послуги ще не були надані частково або повністю, оплачена вартість Послуг підлягає поверненню у формі, в якій було здійснено оплату таких Послуг, протягом 30 робочих днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення Пацієнту вартості неотриманих Послуг.

6.6. Заява на повернення грошових коштів може бути оформлена Пацієнтом в електронній формі на сайті за посиланням www.check-eye.com У разі подання Пацієнтом письмової заяви на паперовому носії, така заява підлягає оформленню у відділенні діагностичного центру/пункті забору матеріалу Виконавця, або направляється Пацієнтом на юридичну адресу Виконавця, рекомендованим листом. До заяви додається копія документу, що посвідчує особу, яка оплатила Замовлення Послуг.

6.7. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, Послуг і проведених транзакціях.

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГУ

7.1. Для розміщення Замовлення Пацієнт та/або Замовник заповнює реєстраційну форму на сайті виконавця www.check-eye.com, обирає місто із переліку міст, де можна отримати Послугу, обирає перелік необхідних Послуг, оформлює Замовлення відповідно до Інструкції, розміщеної на сайті www.check-eye.com, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору та обирає спосіб оплати. Оформлення Пацієнтом та/або Замовником Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Пацієнта з Послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження, інформацією про наявність (відсутність) знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої вартості послуги.

7.2. Послуги, оформлені в одному Замовленні, можуть бути надані одному Пацієнтові, визначеному в Замовленні, за одне відвідування відділення діагностичного центру Виконавця.

7.3. При оформленні Пацієнтом та/або Замовником Замовлення на Послуги розповсюджується лише один вид знижки. Знижки на послуги не сумуються.

7.4. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення, в тому числі у разі надання Пацієнтом документу на отримання знижки при оплаті Замовлення у відділенні діагностичного центру Виконавця.

7.5. Після отримання Замовлення, Виконавець здійснює обробку Замовлення. Пацієнту надається Підтвердження Замовлення на номер мобільного телефону, вказаний пацієнтом і\або на адресу електронної пошти, з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені послуги, вартість, сума замовлення.

7.6. Пацієнт має право скасувати Замовлення на сайті до моменту забору матеріалу Виконавцем, шляхом заповнення реєстраційної форми скасування Замовлення відповідно до п. 6.5., 6.6. цього Договору. Дана процедура передбачає анулювання Замовлення без можливості подальшого відновлення.

7.7. Анулювання Замовлення не є фактом обмеження права Пацієнта на оформлення нового Замовлення на Послуги.

7.8. Пацієнт після отримання Послуг в будь-який час може перевірити хід виконання Замовлення в своєму особистому кабінеті в розділі «Отримати результат», підрозділі «Результати онлайн» при авторизованому вході в систему на сайті, або запросити форму на пошту.

7.9. У випадку виявлення Пацієнтом допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Пацієнт має право звернутися до адміністратора відділення діагностичного центру/пункту забору біологічного матеріалу з метою виправлення зазначених помилок. В даному випадку послуги надаються Пацієнтові в порядку загальної черги.

 1. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СТРОК ДІЇ ЗАМОВЛЕННЯ (ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

8.1. Строк надання Послуг, зокрема проведення клініко-діагностичного дослідження матеріалу Пацієнта, визначений на сайті www.check-eye.com Даний строк може бути подовжено Виконавцем на 15 (п’ятнадцять) робочих днів, якщо таке подовження допускається технологічними інструкціями виконання відповідного клініко-діагностичного дослідження. В даному випадку Виконавець додатково не повідомляє Пацієнта про продовження строку надання послуг. Строк надання послуг відраховується з дня, наступного за днем забору матеріалу Пацієнта у відділенні діагностичного центру/пункті забору матеріалу Виконавця.

8.2. Строк дії Замовлення з моменту його оформлення складає 30 робочих днів. Цей строк може бути продовжений на розсуд Виконавця.

8.3. Забір матеріалу Пацієнта для надання Послуг за Замовленням проводиться Виконавцем не раніше наступного дня від дня оформлення Замовлення Замовником та/або Пацієнтом на сайті www.check-eye.com

 1. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Пацієнта вносити зміни в текст даного Договору. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на сайті www.check-eye.com та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

11.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

12.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуги, у випадках порушення Пацієнтом п. 5.4.5. даного Договору.

12.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Пацієнтом та / або Замовником, чи безпосереднє надання Послуги Пацієнту не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення та проведення оплати Пацієнтом та/або Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом Пацієнта.

13.2. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

 1. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чекай» Юридична адреса: 01011 Україна, м.Київ вул. Рибальська, буд. 13, оф 4. Код ЄДРПОУ 44589789 ІПН 44589789 Тел.: +380672230467 www.check-eye.com

Франчайзі відповідно до переліку за посиланням

Зв’язатися з нам

Зв’язатися чи записатися на обстеження

  Please prove you are human by selecting the key.